Klachten


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de klant deze heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven (schriftelijk) worden ingediend bij Correctly Billed via andre@correctly-billed.nl

De bij Correctly Billed ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Correctly Billed binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De klant dient Correctly Billed in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie.